Disclaimer & Privacyverklaring

 

Disclaimer & Privacyverklaring Holtes & Sietsma

 

Door het bezoeken van de website www.everywhereconnected.com van Holtes & Sietsma verklaar je akkoord te gaan met het onderstaande.

 

Holtes & Sietsma is de combinatienaam van twee zelfstandige auteurs .

 

Albertus P. Holtes (Holtes) roepnaam Bert en Wopkje Sietsma (Sietsma) roepnaam Wop, hierna gezamenlijk te noemen ‘Holtes & Sietsma’ zijn schrijvers van de boekenserie BACK-UP en presenteren dit via hun digitale boekenkast en gebruiken daarvoor de website www.everywhereconnected.com als portaal.

 

Deze website is primair gericht op ingezetenen van Nederland, maar de rechten van het boek en auteurs zijn wereldwijd van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

 

Gebruik van de website http://everywhereconnected.com/

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Holtes & Sietsma zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Holtes & Sietsma garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Holtes & Sietsma wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

 

Op de website van Holtes & Sietsma staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Holtes & Sietsma niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Holtes & Sietsma hebben de verkoop van onze boeken, e-book, Paperback en Hardcover uitbesteed aan uitgeverij Brand New Day en aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van deze uitgever, de daaraan verbonden drukkerij en retailers.

 

Wijzigingen

 

Holtes & Sietsma behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip de boeken, algemene informatie, tarieven en producten, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. 

 

Versienummer

Op de website wordt aangegeven welk versienummer van toepassing is voor het gratis e-book.

 

Intelectueel eigendom

 

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Holtes & Sietsma . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holtes & Sietsma. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

De voorwaarden en rechten van het gratis e-book van het eerste boek BACK-UP  Zo wijd de wereld strekt

Het gratis e-book van het eerste boek van de serie BACK-UP is voor iedereen gratis te downloaden, te lezen én weg te geven. Ondanks dat het gratis is en iedereen gerechtigd is dit boek te kopiëren én weg te geven, blijven de eigendomsrechten bij Holtes & Sietsma. Het is niet toegestaan om het boek of onderdelen daarvan op enige wijze aan te passen, te verkopen of te verfilmen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holtes & Sietsma.

Digitaal is digitaal, dat betekend dat het printen van het e-book niet is toegestaan, tenzij het voor eigen gebruik is. Verspreiding van een geprinte versie van het boek is niet toegestaan.

Het feit dat het e-boek van het eerste boek gratis wordt aangeboden betekend niet dat het tweede e-book ook gratis wordt aangeboden. De prijs van het tweede e-book zal afhankelijk zijn van het aantal volgers dat heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het tweede boek. Hoe meer volgers hoe lager de prijs.

 

De voorwaarden en rechten van het gratis inkijkexemplaar van het eerste boek BACK-UP  Zo wijd de wereld strekt

Het inkijkexemplaar van het eerste boek van de serie BACK-UP is 50 blz. groot en alleen bedoeld om de lezer kennis te maken met het boek. Het is inkijkexemplaar van het eerste boek van de serie BACK-UP is voor iedereen gratis te downloaden, te lezen én weg te geven. Ondanks dat het gratis is en iedereen gerechtigd is dit inkijkexemplaar te kopiëren én weg te geven, blijven de eigendomsrechten bij Holtes & Sietsma. Het is niet toegestaan om het het inkijkexemplaar of onderdelen daarvan op enige wijze aan te passen, te verkopen of te verfilmen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holtes & Sietsma.


De voorwaarden en rechten van  het eerste boek BACK-UP  Zo wijd de wereld strekt

De volledige eigendomsrechten van het papieren boek berust bij Holtes & Sietsma. Het is niet toegestaan om het boek of onderdelen daarvan op enige wijze aan te passen, te digitaliseren of te verfilmen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holtes & Sietsma.

Digitaal is digitaal, dat betekend dat het printen van het e-book niet is toegestaan, tenzij het voor eigen gebruik is. Verspreiding van een geprinte versie van het boek is niet toegestaan.


Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Holtes & Sietsma verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam

 

– e-mailadres

 

- Woonplaats

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers ongeacht de leeftijd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Contactformulier

Wij bieden via onze websitel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Aanmelden als volger of plaatsen van een recensie

Wij bieden via onze websitel de mogelijkheid een recensie te plaatsen of om je als volger aan te melden, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang je als volger geregistreed staat. Op eerste verzoek via ons contactformulier  wordt je van de volgerlijst verwijderd.

 

Holtes & Sietsma verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

– Je per e-mail te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

- De registratie van de Woonplaats. Deze registratie wordt alleen gebruikt om te kunnen zien hoe de landelijke verspreiding is.

 

- Om je persoonlijk een up-date toe te sturen van on blog Holtes & Sietsma

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Holtes & Sietsma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Holtes & Sietsma verstrekt géén persoonsinformatie aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Holtes & Sietsma gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Holtes & Sietsma gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onze website kunnen we zien het aantal bezoekers en uit welk land,, de gemiddelde tijd dat een bezoeker de website bezoekt, het soort browser waarmee de website wordt bereikt en met welk toestel. Al deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enig traceerbare persoon. Het geeft Holtes & Sietsma alleen maar inzicht over de effectiviteit van de website en te kunnen testen of de website met elke browser en op elke apparaat goed functioneert.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Holtes & Sietsma. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar boek@everywhereconnected.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Holtes & Sietsma willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Holtes & Sietsma neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier op de website.

 

Contactgegevens:

 

https://www.everywhereconnected.com

 

Holtes & Sietsma, p.a. Bongersweg 6, 8095 PH ‘t Loo Oldebroek

 

Op grond van de Europese privacywet (AVG) is Bert Holtes de Functionaris Gegevensbescherming van Holtes & Sietsma. Hij is te bereiken via ons contactformulier.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten,, alsmede op deze disclaimer & Privacyverklaring, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen komen we er vaak wel uit.

Indien nodig zullen alle geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, zitting houdend in het arrondissement van Holtes & Sietsma.

 

2109 Copyright. All Rights Reserved